Oprema

Hardveri & Softveri

HomeOprema

Hardveri

WindCube V2 Offshore

WINDCUBE® v2 Offshore je najfleksibilnije i najprikladnije rješenje za izvođenje anemometarskih ispitivanja na preko 200 m visine. Naročito prilagođen morskoj sredini (off-shore utvrđivanje), nudi izuzetno pouzdano rješenje koje može da upotpuni ili da zamijeni tradicionalne anemometarske tornjeve, za mjerenje energije vjetra, u bilo kojoj fazi, od ispitivanja terena do izgradnje vjetrocentrale.

Nisu svi uređaji LIDAR isti, WindCube je priznat kao najbolji u svojoj oblasti, sa najpreciznijim podacima, ovjerenim od strane nezavisnih studija. Dizajniran da se koristi na bilo kom terenu, sada se uspješno upotrebljava na pet kontinenata.

Iznajmi Windcube® V2 Offshore

WINDCUBE-V2-OFFSHORE

WINDCUBE® v2 Offshore

Termovizijska Kamera

Termovizijska kamera je u stanju da dobije mapu površinske temperature kroz detekciju infracrvenih zraka; upotrebom takve tehnologije možemo smanjiti rasipanje energije i gubitak toplote ubrzavajući istraživački rad. Njena upotreba može biti raznolika:

 • Ispitivanje neispravne fotonaponske ćelije;
 • Energetska dijagnoza zgrade-postrojenja;
 • Provjera rada termičkog i električnog postrojenja;
 • Provjera termičkih mostova i provjera ispravnosti termičkih disperzija;
 • Otkrivanje vlage;
 • Mapiranje odvajanja maltera i pločica;
 • Identifikacija zidarske teksture i strukturalnih nedostataka;

 

 • Otkrivanje zona koje su podložne kondezaciji/buđi i propuštanjima vode;
 • Mapiranje termo-hidrauličkih postrojenja;
 • Otkrivanje termohidrauličkih propuštanja i gubitaka.

Toplota koju snimi termovizijska kamera biva krajnje precizno izmjerena, omogućavajući ne samo monitoring termičkih kretanja, već i otkrivanje i procjenu ozbiljnosti problema vezanih za toplotu.

Termografija tako omogućava da se sa preciznošću izvrši procjena proširenosti i lociranje fotonaponskih ćelija u kvaru, ili termičkih mostova, itd…nudeći bitne podatke na osnovu kojih se može predvidjeti najbolji vid intervencije.

Iznajmi Termovizijsku Kameru – FLIER E60

termocamera_soave_3

Termovizijska Kamera – FLIER E60

Anemometri

Anemometar je mjerni instrument za mjerenje brzine strujanja i jačine vjetra. Tornjevi mogu biti različitog tipa, cjevasti ili rešetkasti, sa visinom koja varira između 18 i 140 m, na kojima su montirana dva anemometra i senzora za vjetar, vlažnost, gustinu, kalibrisani i sertifikovani data logeri za prikupljanje podataka i daljinski nadzor.

 

 

Stubovi se ugrađuju bez iskopavanja temelja, jednostavno se uz pomoć adekvatnih pomagala fiksiraju za tlo. Data loger registruje podatke sa senzora, zatim se ti podaci periodično prikupljaju i obrađuju uz pomoć programa koji omogućavaju određivanje najbitnijih parametara (brzina, turbulenzija i pravac) za mjerenje vjetra i produktivnosti postrojenja. Strukture su u stanju da podnesu vjetrove jačine do 160 km/h.

Aparat Za Ispitivanje Mreže: Solar 300N – MPP300

Aparat Za Ispitivanje Mreže

SOAVE Engineering daje na raspolaganje aparat za ispitivanje mreže tip HT SOALR300N i tip HT MPP300, za obavljanje tehničkog pregleda fotonaponskih postrojenja

Konkretno SOLAR300N sprovodi tehnički pregled fotonaponskog postrojenja , koji nakon faze sinhronizacije, snima nezavisno vrijednosti zračenja i temperature da bi se kasnije povezao sa master jedinicom na kraju tehničkog pregleda.

Dok je model MPP300 dizajniran kao ekskluzivni dodatak instrumentima Master SOLAR300N da bi mogao da obavlja simultane operacije tehničkog pregleda na monofaznim i trofaznim fotonaponskim instalacijama do 3 uređaja MPPT u skladi sa propisima CEI 82-25.

MPP300 u kombinaciji sa nekim Master uređajem je najidealnije rješenje za kontrolu i analizu mogućih problema vezanih za eventualne niske vrijednosti produkivnosti fotonaponskih instalacija.

Iznajmi Aparat Za Ispitivanje Mreže

Softveri

WindPRO je softver visokog kvaliteta za projektovanje i planiranje vjetroparkova. Sačinjen je od pet modula koji analiziraju različite aspekte:

 • ENERGIJU
 • ŽIVOTNU OKOLINU
 • VIZUELNI PRIKAZ
 • ELEKTRIČNU MREŽU
 • EKONOMIJU

Konkretno modul ENERGIJA se bavi obradom prikupljenih anemometarskih podataka, kroz:

 • Unos sirovih podataka o vjetru, analizu, procjenu i obračun
 • Interfejs sa WAsP i modeli CFD. Mapiranje eolskog izvora i statistički obračun vjetra.
 • Mjerenje – Korelaciju – Predviđanje i stvaranje statistike vjetra
 • Analiza gubitaka i obračun neto proizvodnje
 • Kapacitet WTG i layout terena
 • Automatska optimizacija layout-a za maksimalnu proizvodnju, sa ili bez ograničenja emitovane buke.
 • Obračun proizvodnog kapaciteta parka, uključujući i gubitke, obračun turbulencija i RIX

Modul ŽIVOTNA OKOLINA:

 • Analiza uticaja na životnu okolinu za svaku osjetljivu tačku
 • Mjerenje buke, sa posebnim modelima za različite oblasti.
 • Napredna mjerenja buke
 • Modul SHADOW računa godišnje sate uticaja “podrhtavanja sijenke” koju proizvodi jedan ili više WTG na određenom prijemniku ili oblasti. Računa zone vizuelnog uticaja ili uticaja radara na velikim razdaljinama. Modul VIZUELNI PRIKAZ:
 • Kreiranje animiranih fotomontaža
 • Kreiranje realistične fotomontaže vjetro parka prije njegove stvarne realizacije.
 • Virtuelni prikaz bilo kojeg projekta vjetro parka ili 3D objekta.

Modul ELEKTRO MREŽA:

 • Projektovanje i obračun integracije WTG na elektro mrežu

Modul EKONOMIJA:

 • Finansijsla analiza projekta

WinROAD softver ima za cilj rješavanje topografskih problematika, 3D modeliranje terena, projektovanje puteva i projektovanje tehnoloških mreža.

Bazira se na trodimenzionalnom modeliranju terena, odakle se mogu izvući, na automatski i matematički precizan način, svi elaborati koji su u osnovi projektovanja: kotni planovi, planimetrija sa grafičkim prikazom krivih nivoa, presijeci, profili, obračun zapremine, 3D modeli na trouglove ili pravouganike, perspektivni prikazi i rendering.

Pored toga modul za puteve omogućava kompletno upravljanje horizontalnim i vertikalnim poravnanjem puta i poprečnim presijecima puta, koristeći kao kartografsku i topografsku osnovu projekat koji je izrađen iz topografskog modula.

WinROAD

CerTus je odgovor ACCA na problem bezbijednosti na gradilištu, modularno rješenje za organizaciju, projektovanje i koordinaciju, procjenu rizika, procjenu troškova, prevenciju, nadzor i kontrolu.

Direktno iz plana gradilišta CerTus proizvodi sva dokumenta potrebna za provjeru bezbijednosti i za regionalne propise i propise nadzornih organa:

 • Sigurnosno koorinacioni plan;
 • Sigurnosno operativni plan;
 • Rezervni sigurnosni plan;
 • Jedinstveni dokument za procjenu rizika uticaja koji se usvaja na svim gradilištima na kojima ne postoji koordinator za bezbijednost;
 • Knjiga radova (radi prevencije i zaštite od rizika);
 • Dnevnik radova (Dijagram GANTT);
 • Procjena troškova bezbijednosti;
 • Izvještaj za procjenu propisanih rizika: buka, vibracije, rukovanje teretom, hemijski, kancerogeni i mutogeni rizici, biološki, itd.;
 • Bezbjedonosni listovi (od opasnih materija i preparata);
 • Tehnički crtež iskopa (na način što se u CerTus unose skice i planimetrije realizovane sa drugim CAD-ovima; za projektovanje iskopnih oblasti neophodne su funkcije CerTus-PRO-a;
 • Građevinski dnevnik (radi provjere primjenjivanja odredbi sigurnosnog i koordinacionog plana) sa kontrolnom check-listom;
 • Tehnički elaborat o površinskim materijalima” za bezbijedno održavanje površinskih materijala;
 • Plan za hitne situacije i evakuaciju;
 • Tehnički propisi za signalizaciju radova na putu, koji je u skladu sa propisima ministarstva;
 • Obrazac za procjenu rizika od smetnji za dopremanje betona na gradilište, u skladu sa propisima Uredbe MLPS od 25 januara 2011;
 • Svi obrasci za koordinatore za bezbijednost (zapisnik posjeta gradilišta, komunikacija prema nadzornim organima, itd.);
 • Svi obrasci za firme (osnivanje, dostavnice DPI , dopisi o transmisiji itd.

CerTus

Kompletan softver za obračun i knjigovođstvo radova koji na integrisan način upravlja svim dokumentima vezanim za projekat i upravljanje radova:

 • cjenovnik;
 • metrički obračun;
 • procjena radova;
 • zahtijev za ponudu;
 • komparativni okvir;
 • modulistika projekta;
 • procjena radne snage;
 • procjena bezbijednosti;
 • tehnički propisi;
 • knjiga mjera;
 • računovodstveni dnevnik;
 • rezime računovodstvenog dnevnika;
 • napredni radovi;
 • potvrde uplata;
 • ekonomske liste;
 • pravilnik o upotrebi gvožđa;
 • računovodstveni obrasci;
 • ovjera računovodstvenog dnevnika.

PRIMUS

PiMUS je ACCA odgovor za izradu svih standardima predviđenih i neophodnih dokumanata za postavljenje i upotrebu građevinske skele. Program se može koristiti i za popunjavanje Plana opšte primjene u skladu sa sadržinom konsolidovanog zakona, zatim za definisanje pravila upotrebe i za kontrolu građevinske skele prije montaže i tokom upotrebe skele.

PiMUS

TerMus CE je softver kojim se vrši energetska provjera svih vrsta objekata (rezidencijalnih i neresidencijalnih-postojećih i novosagrađenih) neograničene površine, ažuriran prema metodologiji izračunavanja sadržanoj u tehničkim standardima UNI/TS 11300.

Softver sastavlja atest energetskog učinka (APE) u sladu sa nacionalnim propisima ( dekret od 26.juna 2009); a prvi je softver koji je dobio sertifikat od strane Italijanskog termotehničkog odbora za usklađenost sa propisima UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS11300-2:2014, UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 11300-4:2012, sa preporukama CTI R14:2013 i sa EN standardima koji su propisani u UNI/TS 11300 i uredbom 192/05 član 11 stav 1.

TerMUS, računa sljedeće indikatore učinka:

 • Neto količinu potrebne energije za grijanje (Epi,invol), hlađenje (Epe,invol);
 • Potrebna količina isporučene energije za grijanje, za sanitarnu toplu vodu i za pomoćne elektro uređaje;
 • Pokazatelj primarne energije za grijanje (EPi), za toplu sanitarnu vodu (EPacs) i cjelokupne energije;
 • Količinu proizvedenog CO2 ;
 • Ostvarenu finansijsku uštedu i vrijeme povraćaja investicije;
 • Energetsku klasu (od G do A+).

TerMus CE

Za mjerenje toplotne provodljivosti i kondezacije zidova, podova i zastakljenih površina.

TerMus – G

Solarius-PV pojednostavljuje projektovanje i optimizaciju, kako tehnički tako i finansijski, fotonaponskih postrojenja povezanih na distributivnu elektro mrežu.

Softver podržava projektovanje monofaznih postrojenja (NN) i trofaznih postrojenja (NN/SN) na način da se postrojenja upodobe potrebama korisnika uz pomoć multi invertera MPPT.

Pored toga upotrebom ovog programa moguća je:

 • Analiza koeficijenta sijenčenja iz jednostavnog fotografskog snimka mjesta.
 • Integralna analiza profitabilnosti postrojenja, perioda povraćaja investicije, uštede goriva i smanjenja emisija, ukupne godišnje proizvodnje postrojenja i procjena gubitaka na različitim djelovima postrojenja.
 • Finansijska analiza i biznis plan i bez premija koje je propisala država.
 • Energetski bilans postrojenja s upoređivanjem proizvedene energije i utrošene energije.

Solarius

Softver za mjerenje strukture CDS je moćan mjerni instrument koji omogućava da se napravi, uz trodimenzionalni prikaz, analiza bilo koje strukture pomoću izuzetno sofisticirane tehnike f.e.m. (Finite Element Method).

CDS ustvari omogućava da se modeliraju i izračunaju različite vrste struktura sa monodimenzionalnim I bidimenzionalnim elementima (grede, stubovi,pregrade, ploče, plinte, plinte sa stubom, betonske ploče, stubovi s betonskom pločom, učvršćujuća jezgra).

CDS della STS

Softver za upravljanje teritorijalnim podacima.

Global Mapper obrađuje istovremeno sve vrste visinomjerskih i vektorskih podataka, kombinujući ih međusobno i kontekstualno ih integriše sa najrasprostranjenijim raster formatima.

Omogućava direktan i istovremen pristup slikama, topografskim mapama i visinomjerskim podacima terena u formatu mreže i pored toga konvertuje, edituje, štampa i prati pozicije koje je locirao GPS.

Ima pristup osnovnim podacima tipa WMS (Web Map Server), uključujući I pristup visinomjerskim podacima I slikama u boji iz cijelog svijeta (npr. N.A.S.A., DigitalGlobe, ecc.). Global Mapper može da prikaže podatke I u trodimenzionalnom obliku, 3D model, u kom se izrađuju sve eventualne raster I vektorske slike.

Mnogo više od običnog programa, među svojim funkcijama ubraja:

 • Računanje površina I daljina
 • Fuzija raster slika
 • Podešavanje transparentnosti slika
 • Analiza spectra I automatska korekcija kontrasta
 • Pregled visinomjerskih podataka
 • Izračunavanje profila dužine između označenih tačaka
 • Izračunavanje zapremine
 • Algoritamsko ispravljanje kako raster tako i vektorske geometrije
 • Mogućnost pravljenja, počevši od trodimenzionalnog modela terena, kako krivih nivoa tako i analize vidljivosti oblasti (viewshed analysis) i uz upotrebu Fresnel metoda, komparacije između trodimenzionalnih modela (uključujući oduzimanje), triangulacije i pravljenje 3D mreže od trodimenzionalnih tačaka.

GIS – Global Mapper

Prvi softver posvećen projektovanju, dokumentaciji I pravljenju tehničkih crteža, a koristi se prvenstveno za pravljenje dvo/trodimenzionalnih crteža u inženjerstvu, arhitekturi, mašinstvu, elektrotehnici itd. Proizvedeni dokument je vektorskog tipa: ovo omogućava, za razliku od onog što se dešava kod grafičkih raster dokumenata, da se neograničeno umanjuju I uvećavaju bez gubljenja rezolucije. AutoCAD takođe omogućava kreiranje trodimenzionalnih modela geometrijskih objekata u vektorskom formatu.

AutoCAD

I ovaj softver je posvećen projektovanju tehničkih crteža, ali za razliku od predhodnog, on omogućava da se radi uz upotrebu kako 2D tako I 3D prikaza.

Nacrti, presijeci, prospekti, liste materijala I ostali elaborati izrađuju se direktno iz programa na osnovu trodimenzionalnog modela objekta I bivaju ažurirani u realnom vremenu.

ArchiCAD

Uz pomoć ovog programa mogu se realizovati rendering I animacije visokog kvaliteta.

Artlantis

DOCFA je softver za sastavljanje katastarskih tehničkih dokumenata i predstavljanje modela “Provjera vlasništva nepokretnosti”.

S ovim modelom katastru se mogu predstaviti:

 • novi upisi u katastar;
 • promjene katastarskih podataka za već postojeće objekte (svrha upotrebe, podjela, frakcionisanje, proširenje, prestrukturiranje I druge promjene)
 • Žalbe opštinskim organima.

DOCFA

PREGEO (PREobrada GEOmetrijskih postupaka) jeste softver koji omogućava stručnim tehničarima da vrše ažuriranja katastra i imovinskog popisa katastarskog zemljišta. Naročito vrši:

 • Mapiranje (upis novih zgrada u katastarsku mapu)
 • Parcelisanje
 • Frakcionisanje (podjelu katastarskih parcela)

PREGEO