Konsalting

HomeKonsalting

SOAVE Engineering nudi usluge konsaltinga i procjene:

Ispitivanje energije vjetra, procjene uticaja na životnu sredinu, studije izvodljivosti energetskih projekata, izgradnja i ostalo.

Zatražite naš savjet!

Ispitivanje energije vjetra

Anemologija je grana meteorologije koja izučava vjetrove (brzinu, pravac i intezitet). Anemološka praćenja su od izuzetne važnosti u procesu realizacije postrojenja vjetroelektrana; zahvaljujući njima moguće je prepoznati potencijale terena kao i izvodljivost samog projekta.

Saznaj Više

Studi_Anemologici_intro

Impatto_Ambientale

Uticaj Na Životnu Sredinu

Životna sredina je naše najveće dobro, i stoga je neophodno da o njoj brinemo; baš zato Nacionalni normativni sistem (poštujući evropske direktive) dozvoljava realizaciju projekata koji bi mogli imati uticaja na životnu sredinu jedino u slučaju da su pozitivno ocijenjeni sa stanovišta zaštite životne sredine; u zavisnosti od karakteristika projekta, studije bi se mogle nazivati: Strateška procjena uticaja na životnu sredinu, Procjena uticaja na životnu sredinu, Procjena uticaja na životnu sredinu i pejzažni izvještaj.

Saznaj Više

Uticaj buke

Budući da je akustika nauka koja izučava zvuk u svim oblicima koji bi mogli uticati na svakodnevni život, iz tog razloga ima izuzetno važnu ulogu u budućem zauzimanju položaja vjetroelektrana ( ali i u drugim sektorima koji proizvode buku); naime procjena uticaja buke omogućava da se preliminarno procijene eventualni efekti koje će aktivnosti imati na životnu sredinu.

Saznaj Više

Impatto-Acustico

 

 

Protivpožarne Aktivnosti

Za izdavanje protivpožarnog sertifikataCPI, nosioci aktivnosti koje su predmet kontrole vatrogasne službe, treba da podnesu zahtijev i naprave potrebnu tehničku dokumentaciju, sačinjenu od strane kvalifikvanih stručnjaka (L.818/84, upisanih u nacionalni registar).

Novim pravilnikom, dekret 151/2011, uvedene su značajne kaznene mjere. Onaj ko ne podnese zahtijev za dobijanje predmetnog sertifikata, nasuprot obavezi (u obavezi da imaju ovu dokumentaciju su sve aktivnosti navedene u tabeli dekreta) biće predmet kaznenih mjera propisanih zakonskim dekretom 139/2006.

 

 

Bezbijednost na gradilištu

Gradilište je veoma opasno radno mjesto, koje zahtijeva dobre vještine i veliku pažnju svih aktera koji djeluju unutar njega: od radnika do poslodavca, od komitenta do odgovornog lica za radove, preko onih koji su zaduženi za bezbijednost kao što je lice odgovorno za prevenciju i zaštitu na radu i koordinator za bezbijednost. Koordinator za bezbijednost je profesionalac koji je postavljen i izabran po propisima da u potpunosti i u kontinuitetu vodi radove u potpunosti u skladu sa zakonom, zdravljem i kvalitetom posla. SOAVE Engineering sa svojim stručnjacima realizuje:

 • Sigurnosno koordinacioni plan
 • Sigurnosno operativni plan
 • Vođenje radova

 

 

Katastarske aktivnosti

SOAVE Engineering se bavi svim aktivnostima potrebnim za obavljanje katastarskih radnji.

Spisak usluga iz katastarske oblasti, koje nudi naš tim je sljedeći:

 • Upis u karte
 • Katastarske promjene
 • Upisi u katastar
 • Frakcionisanje
 • Katastarski prenos vlasništva
 • Ispravka neusklađenosti
 • Telematičko slanje katastarskih aktivnosti
 • Telematska provjera hipoteka

Energetska provjera zgrada

La Energetska provjera zgrada jeste procedura koja provjerava energetske performanse i učinak određenog objekta sa ciljem da se korisnicima ukaže na mogućnost manje potrošnje uz izbjegavanje gubitaka i pravljenje najboljeg izbora.

Energetska provjera je takođe namijenjena kao sredstvo za transparentnost na tržištu nekretnina, tako da budući kupac, pošto dobije ovu potvrdu od prodavca, može sa preciznošću da zna stvarnu potrošnju nepokretnosti koju će kupiti. Izvođenje energetske provjere jednog stana, kuće ili kancelarije, uključuje temeljno proučavanje kako omotača zgrade tako i postrojenja, zatim finansijsku procjenu troškovi-benefiti vezano za ugradnju izolacije, okvira za vrata i prozore, sisteme grijanja nove generacije, automatizacije i kontrole uređaja za regulaciju i distribuciju energije.

Energetska potvrda je obavezan dokument koji se prilaže notaru u postupku prenosa vlasništva nekretnine (kupoprodaja); od 1. Jula 2010. je obavezna i pri iznajmljivanju stana ili lokala koji je predmet energetske provjere.

 

SOAVE_Certificazione_Energetica_Edifici_4

SOAVE Engineering se bavi sljedećim:

 • Atest energetskog učinka
 • Atest o energetskoj provjeri
 • Energetska rekvalifikacija

Studije Izvodljivosti

Studija izvodljivosti pretvara inicijalnu projektnu ideju u hipotezu konkretne intervencije na način što otkriva, specifikuje i upoređuje više alternativa sa ciljem da otkrije različite načine uspješne realizacije intervencije.

Pomoću ove studije stvara se jedan set informacija koje će pomoći da se donese odluka koja je motivisana i zasnovana na najboljem načinu da se iskoriste sredstva kojima se raspolaže; pored toga moguće je predvidjeti postojeće prepreke za realizaciju intervencije i tako ubrzati buduće procedure i aktivnosti.  

Sa metodološke tačke gledišta, realizacija studije se zasniva na analizi dokumentacije , i podrazumijeva proučavanje spisa i dokumenata koji pomažu da se izradi kontekstualni okvir i 

 

 

okvir mogućeg razvoja funkcija/usluga na koji je studija orjentisana. Po završetku studije, moguće je: 

 • Imati jasanu predstavu o intervenciji; 
 • Imati sveobuhvatan okvir kriterijuma za ocjenjivanje tehničke prirode, koji zajedno sa ostalim elementima mogućnosti i izvodljivosti, pomažu izbor mjera koje treba preduzeti

SOAVE Engineering stavlja na raspolaganje svoje iskustvo u polju obnovljivih izvora energije za izradu studija izvodljivosti koje predhode relaizaciji radova.

Due Diligence

Due diligence omogućava da se utvrdi,putem pažljivog i analitičkog prikupljanja informacija, da li postoje stvarni uslovi za izvodljivost planirane aktivnosti ili pak postoje problemi i kritična pitanja koji bi mogli da kompromituju dobro izvršenje radova,i tako daju solidnu osnovu za eventualne pregovore o ugovornim uslovima izvođenja radova.

Danas, svaki italijanski ili strani investitor, prije procedure kupovine ili prodaje preuzima ovakvu vrstu studije i procjene čime dobija jasnu sliku o održivosti i isplativosti radova koje planira da izvede.

Tehnički Pregled Postrojenja

SOAVE Engineering iznosi svoje iskustvo i profesionalnost pri izvođenju tehničkog pregleda postrojenja obnovljivih izvora energije.

Usluga se sastoji iz serije operacija koje se sprovode kako bi se provjerilo pravilno finkcionisanje postrojenja prije nego se počne s njegovom upotrebom.

Obično se tokom tehničkog pregleda mjeri odgovor projektovanog postrojenja na uslove koji su identični ili na simulaciju stvarnih uslova u kojima će se postrojenje naći tokom njegovog rada.

 

Energetska Dijagnostika

Instrument za energetsku dijagnostiku je preliminarni i suštinski aparat za definisanje kriterijuma i aktivnosti za postizanje energetske aktivnosti i postavljanje po standardima postrojenja za javnu rasvjetu.

Energetska dijagnostika se sprovodi u dvije faze:

 • Pregled postojećeg;
 • Analiza i Projekat.

Pregled na terenu se izvodi upotrebom moderne tehnologije za prikupljanje podataka i georeferenciranje. Prikupljeni podaci se potom analiziraju na način što se formira poseban Plan radova koji na prvom mjestu ima za cilj usklađivanje postojećih postrojenja sa standardima, zatim postizanje njihove efikasnosti i tehnološke modernizacije, uz otkrivanje najboljih intervencija za postizanje najveće energetske uštede ostvarive kroz više

 

 

radnji među kojima su zamjena sijalica niske efikasnosti i sa visokom štetnošću po ambijent sa uređajima visokih performansi, instalacijom pouzdanih sistema na daljinsko upravljanje i sa daljinskom kontrolom, racionalom podjelom opterećenja i distribucijom postrojenja, projektovanjem i realizacijom sistema koji sami proizvode energiju kao npr. solarna energija itd.

Ista analiza se može sprovoditi ne samo za javnu rasvjetu, već i za druge energetsko efikasne mjere, ali one mogu podrazumijevati aktivnosti kao što su:

 • Uvođenje sistema kogeneracije i trigeneracije;
 • Termičku izolaciju objekata (bilo da je riječ o radovima na spoljašnjoj fasadi ili na otvorima ili prozorima i vratima);
 • Ugradnja svijetlećih tijela sa visokom efikasnošću;
 • Uvođenje električnih motora visokog učinka.

SOAVE_E_audit_energetico_L

Kontaktiraj Nas Za Konsultacije

Popuni obrazac, dođi i upoznaj naš tim. Pomoći ćemo ti da realizuješ tvoj projekat.

Kontaktiraj Nas